Cult Shuukyou no Nyuushin Tokuten wa Kusurizuke Sennou Zumi no Daruma Oyako deshita | 컬트 종교의 입신 특전은 약에 절인 세뇌된 다루마 모녀였습니다