Hijirin wo semeru hanashi | A story about pushing Hijirin down