Ie ga Shike Sugite Haete Kita Genkaku Yuuhatsu Kinoko wo Gosyoku Shite Hatsujyou Shita Ato no Are ya Kore | 집이 너무 습해서 자란 환각을 유발하는 버섯을 잘못 먹고 발정이 나서 생긴 일들