Kawa o Kabutta Shinyuu ga Saikou no SeFri ni Natta Hanashi.