Otousan, Aka Kaiza ga Makesounano miruto Boku no Onaka ga Zokutte suruno, Doushite?